loading

De vanligaste Frågorna

Här finner du svar på de vanligaste frågorna relaterade till elektriciteten i hemmet.

Vad får jag göra själv när det gäller el-installationer?

Vissa enklare elarbeten får du utföra själv, men bara om du har tillräckliga kunskaper om hur du ska göra. Om arbetet inte kan kontrolleras på ett korrekt sätt, till exempel vid byte av ett befintligt vägguttag eller en befintlig strömbrytare med högst 16 A, ska ett elinstallationsföretag anlitas.

I Elsäkerhetspocketen kan du läsa mer om vad du får göra själv, med praktiska steg-för-steg-anvisningar.

Ladda ner Elsäkerhetspocketen

Måste jag byta mina gamla uttag till taklamporna direkt när de nya reglerna börjar gälla den 1 april 2019?

Nej, du byter uttag i din bostad när du har behov av det, till exempel om uttaget är slitet eller om du köper en ny lampa med det nya DCL-donet på.

Om du äger din egen bostad rekommenderar vi att du diskuterar detta med ditt elinstallationsföretag (t.ex. Jikson..) och planerar för hur och när byte ska ske. Om du bor i hyresrätt kan du prata med din hyresvärd om du har behov av byte.

Du kan läsa mer om detta på Elsäkerhetsverkets webbplats.
“Nya” stickproppar och uttag till taklampor

Det företag som jag anlitat finns inte med i Elsäkerhetsverkets register. Vad gäller?

Alla företag som utför elinstallationer i andras anläggningar ska från och med den 1 juli 2017 vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Om det företag du anlitat inte finns med i vårt register bör du i första hand kontakta företaget och fråga varför de inte är registrerade. Om företaget uppger att de anlitar ett annat företag för elinstallationsarbetet bör du fråga vilket företag det är och sedan kontrollera om det företaget är registrerat.

Tänk på att aldrig anlita ett oregistrerat elinstallationsföretag! De företag som har registrerat sig har åtagit sig att följa det nya regelverk som trädde i kraft den 1 juli 2017 och står under Elsäkerhetsverkets tillsyn.

Om företaget är ovilligt att svara på dina frågor eller inte ger något klart besked till dig om varför det inte är registrerat, bör du göra en anmälan till Elsäkerhetsverket.

Jikson Solutions är registrerat hos Elsäkerhetsverket.

Kolla om el-företaget är registrerat här >>

Anmäl brister hos elinstallatörsföretag >>

Hur nära en 10 kilovoltsledning kan vi bygga vårt hus utan att det är farligt för oss?

Ur elsäkerhetssynpunkt, alltså med hänsyn till risken för strömgenomgång eller ljusbåge så anses ett horisontellt avstånd av minst 5 meter mellan närmaste byggnadsdel och luftledningen vara tillräckligt för att det inte ska finnas några risker för person- eller sakskador.

Eventuella andra riskfaktorer kan inte Elsäkerhetsverket uttala sig om. Vi hänvisar därför till det nätbolag som är innehavare av luftledningen samt till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats

Vi ska bygga bostadshus med platta på mark. Behöver armeringen i plattan skyddsutjämnas?

Alla installationer ska vara utförda enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1 vilket de anses vara om man följer svensk standard. Standarden som normalt följs heter SS 436 40 00, “Elinstallationsreglerna”.

Enligt SS 436 40 00, utgåva 3, avsnitt 411.3.1.2 så kan armeringsjärn i betong, där armeringen är berörbar och samtidigt är en främmande ledande del, behöva anslutas till fastighetens huvudjordningsskena. Observera att båda förutsättningarna ska vara uppfyllda, det räcker alltså inte att armeringen bara är berörbar, eller att den bara är en främmande ledande del.

En främmande ledande del definieras i standarden som en “elektriskt ledande del som inte ingår i elinstallationen och som kan anta en potential, i allmänhet jordpotential“.

Sedan kan det vara bra i vissa fall att funktionsutjämna armeringen, om man till exempel har en verksamhet som är känslig för EMC-störningar och behöver ett bra jordplan. Men det är inget krav ur elsäkerhetssynpunkt.

För ytterligare förklaringar och djupare förståelse rekommenderas SEK Handbok 413 – Skyddsutjämning i byggnader.

Frågor om standarder och handböcker besvaras av SEK Svensk elstandard.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1 

SEK Svensk elstandards webbplats

Hur vet jag om mitt hem är el-säkert?

Installera en jordfelsbrytare, elbesiktiga ditt hem och anlita ett registrerat elföretag istället för att fixa elen själv. På så sätt undviker du att bli en av de tusentals som varje år drabbas av bränder eller personskador på grund av elfel. Köper du dessutom CE-märkta elprodukter och ser till att ha dem utom räckhåll för små barn har du kommit långt.

Du som boende har ansvar för att eldrivna produkter är säkra, från kylskåp till sänglampa. Äger du ett hus ligger även ansvaret för de fasta elinstallationerna på dig.

Checklista – Är ditt hem elsäkert? (pdf)

Vad behöver jag göra vid en akut händelse som åska ras eller översvämmning?

Vid översvämning, ras eller åska ökar risken för att dina elprodukter och din elanläggning skadas och att höljen då blir strömförande eller att strömförande ledare blir möjliga att vidröra. Strömmen kan till och med gå från en elanläggning eller produkt via luften till dig, utan att du fysiskt tar i en elektrisk ledare. Du kan drabbas av elchock eller brännskada och det är stor risk för brand.

Vid en akut skada på en elanläggning vid till exempel översvämning eller ras, måste du som har observerat bristen se till att:

  • skydda dem som befinner sig i närheten från den elektriska faran.
  • om möjligt koppla ifrån anläggningen, men bara om du kan undvika att utsätta dig själv för fara.
  • utrymma, informera och spärra av området kring elanläggningen om du inte är säker på att du lyckats koppla ifrån den.
  • kontakta ägaren av elanläggningen. Om du inte vet vem som äger eller vem som råder över elanläggningen, kontaktar du räddningstjänsten.

Om du ser delar av elnätsanläggningar som exempelvis kabelskåp, nätstationer eller belysningsstolpe som står i vatten – gå ej nära! Om kablar spolats fram eller luftledningar skadats ska du inte heller gå nära. Håll ett säkerhetsavstånd på minst 15 meter. Kontakta den lokala elnätsägaren eller 112 om du inte vet vem som äger eller råder över elanläggningen.

FÖR BOSTADSÄGARE: Förhindra skador vid översvämningar och ras

Vad gör jag om el-olycka inträffar och någon närstående fått skador?

El är livsfarligt! Rätt kunskap och försiktighet är oerhört viktigt vid all hantering av el. Ett enda misstag kan få ödesdigra konsekvenser. Brand, skador eller i värsta fall döden.

Elektrisk ström kan ge allt från märkbara kittlingar och muskelkramper till oregelbunden hjärtverksamhet eller hjärtkammarflimmer. När du får ström i dig fungerar kroppen som en strömledare. Alla vävnader i kroppen har olika förmåga att leda ström. Nerver, muskler och blodådror har hög ledningsförmåga medan senor, fettvävnader och brosk har lägre förmåga att leda ström. Om strömmen passerar hjärtat är risken stor för allvarliga skador. Detsamma gäller om huden är fuktig och kontaktytan stor.

Om någon råkar ut för en elolycka gör du så här:

  • Bryt strömmen!
  • Om det inte går att bryta strömmen – berör inte bar hud, utan dra i kläder eller använd ett icke-ledande föremål mellan dig och den skadade.
  • Kontrollera den skadades tillstånd.
  • Tillkalla hjälp från omgivningen och kontakta sjukvården – berätta att olyckan är orsakad av el.
  • Undersök den skadade och påbörja första hjälpen vid behov.
  • Vid allvarliga olyckor – ring 112!